Yeshua = God

Yeshua = Jezus = God = Joods

 Als Yeshua niet God zelf is (zoals bij b.v. de jehova-getuigen maar helaas ook bij sommige christenen en messiaanse gelovigen) dan kan Hij jou niet redden!! 

Enkele teksten uit de Bijbel die bewijzen dat Hij, Yeshua,  God is:

  • De Goddelijke Messias werd in de Tenach (het oude testament) voorzegd

Jesaja 7:14:14  Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.

“Immanuël” betekent letterlijk: “God met ons” Yeshua was, is : God met ons

  • Deze Messias zou als een mensenzoon geboren worden, maar een hogere natuur bezitten

Jesaja 9:6: Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst;

 Éën van Yeshua’s namen: Sterke God 

  •  Yeshua aanvaardde de aanbidding door Zijn discipelen 

Zie hiervoor Mat. 14:32 en 33  En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind. Die nu in het schip waren, kwamen en aanbaden Hem, zeggende: 

  •  Het staat letterlijk in Gods Woord dat Yeshua God is zie 1Tim 3:16

 3:16  En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot; God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 

Heb je een Bijbel die gebaseerd is op Rooms Katholieke grondteksten  dan is deze tekst juist veranderd, dan maken ze ervan: Hij is geopenbaard in het vlees  i.p.v. God is geopenbaard in het vlees.