Verdrukking

Verdrukking

Wij moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Handelingen 14:22

Door C.H. Spurgeon

Gods kinderen hebben hun beproevingen. God heeft nooit bedoeld, toen Hij Zich Zijn volk verkoos, dat het een onbeproefd volk zijn zou. Zij worden gekeurd in de smeltkroes van de ellende, zij werden nooit verkoren tot wereldse vrede en aardse vreugde. Ontheffing van ziekte of van de smarten van de sterfelijkheid werd hun nooit beloofd; maar toen hun Heer de lijst van hun voorrechten opmaakte, voegde Hij kastijdingen tussen die dingen, waarvan zij onvermijdelijk erfgenamen zouden worden. Beproevingen zijn een deel van ons lot; zij werden ons voorbeschikt in Gods plechtige besluiten, en ons vermaakt in Christus’ laatste legaat. Zo zeker als de sterren door Zijn handen gemaakt en haar banen door Hem bepaald zijn, zo zeker worden onze beproevingen ons toegedeeld; Hij heeft haar tijd en haar plaats, haar hevigheid en haar uitwerking, die zij op ons hebben zullen, vastgesteld. De rechtvaardigen moeten nimmer verwachten de moeilijkheden te ontgaan; doen zij dit, dan zullen zij worden teleurgesteld, want geen van hun voorgangers is daarbuiten gebleven. Let op het geduld van Job; gedenk aan Abraham, want hij had zijn beproevingen, en door zijn geloof te midden van de beproevingen, werd hij de “Vader van de gelovigen.” Sla de levensbeschrijvingen van al de patriarchen, profeten, apostelen en martelaren nauwlettend gade, en gij zult ontdekken, dat niemand van hen, die God tot vaten van de genade maakte, het vuur van de beproeving ontging. Het is van ouds beschikt dat het kruis van de droefenis op ieder vat van de genade zou ingedrukt worden, als het koninklijk wapen, waardoor de erevaten van de Koning onderscheiden worden. Maar hoewel verdrukking aldus het pad van Gods kinderen zij, hebben zij de vertroosting te weten, dat hun Meester die voor hen is doorgegaan; zij hebben Zijn nabijheid en Zijn medelijden, om hen te bemoedigen, Zijn genade om hen te ondersteunen, en Zijn voorbeeld om hun te leren, hoe zij zich moeten gedragen; en wanneer zij “het koninkrijk” bereiken, zal het meer dan een vergoeding zijn voor de “vele verdrukkingen” die zij door hebben moeten gaan, om daar binnen te komen. 
 
 

‘, ‘Verdrukking’, 14, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(312028, 145833017, 1462859825, 1462861907, ‘FFFFFF’, ‘

Alle teksten uit nieuwe testament waarin het woord: “zonde”, voorkomt.     (zonde is overtreding van Gods voorschriften)

1Co 15:34  Waakt op rechtvaardiglijk, en zondigt niet. Want sommigen hebben de kennis van God niet. Ik zeg het u tot schaamte.

    

 Mt 12:31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal den mensen vergeven worden; maar de lastering tegen den Geest zal den mensen niet vergeven worden.

Lu 5:24  Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): Ik zeg u, sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis.
 
 Joh 1:29  Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!
 
Joh 8:7  En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.
 
Joh 8:34  Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een iegelijk, die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde.
 
Joh 8:46  Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet?
 
Joh 9:41  Jezus zeide tot hen: Indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben; maar nu zegt gij: Wij zien; zo blijft dan uw zonde.
 
Joh 15:22  Indien Ik niet gekomen ware, en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
 
Joh 15:24  Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde; maar nu hebben zij ze gezien, en beiden Mij en Mijn Vader gehaat.
 
Joh 16:8  En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
 
Joh 16:9  Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
 
Joh 19:11  Jezus antwoordde: Gij zoudt geen macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven gegeven ware; daarom die Mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde.
 
Hnd 7:60  En vallende op de knieen, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe! En als hij dat gezegd had, ontsliep hij.
 
Ro 3:9  Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;
 
Ro 3:20  Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.
 
Ro 5:12  Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.
 
Ro 5:13  Want tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.
 
Ro 5:20  Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;
 
Ro 5:21  Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.
 
Ro 6:1  Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
 
Ro 6:2  Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?
 
Ro 6:6  Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen.
 
Ro 6:7  Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
 
Ro 6:10  Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.
 
Ro 6:11  Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere.
 
Ro 6:12  Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.
 
Ro 6:13  En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.
 
Ro 6:14  Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
 
Ro 6:16  Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
 
Ro 6:17  Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;
 
Ro 6:18  En vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid.
 
Ro 6:20  Want toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid.
 
Ro 6:22  Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.
 
Ro 6:23  Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere.
 
Ro 7:7  Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide: Gij zult niet begeren.
 
Ro 7:8  Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht; want zonder de wet is de zonde dood.
 
Ro 7:9  En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven.
 
Ro 7:11  Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid, en door hetzelve gedood.
 
Ro 7:13  Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod.
 
Ro 7:14  Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 
Ro 7:17  Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 
Ro 7:20  Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 
Ro 7:23  Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.
 
Ro 7:25  Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. (7–26) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
 
Ro 8:2  Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.
 
Ro 8:3  Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
 
Ro 14:23  Maar die twijfelt, indien hij eet, is veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde.
 
1Co 6:18  Vliedt de hoererij. Alle zonde, die de mens doet, is buiten het lichaam, maar die hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam.
 
1Co 15:56  De prikkel nu des doods is de zonde; en de kracht der zonde is de wet.
 
2Co 5:21  Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.
 
2Co 11:7  Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelven vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het Evangelie Gods om niet verkondigd heb?
 
Ga 2:17  Maar indien wij, die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelven zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar der zonde? Dat zij verre.
 
Ga 3:22  Maar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan de gelovigen zou gegeven worden.
 
2Th 2:3  Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;
 
Heb 3:13  Maar vermaant elkander te allen dage, zolang als het heden genaamd wordt, opdat niet iemand uit u verhard worde door de verleiding der zonde.
 
Heb 4:15  Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.
 
Heb 9:26  (Anders had Hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af) maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde te niet te doen, door Zijnszelfs offerande.
 
Heb 9:28  Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.
 
Heb 10:6  Brandofferen en offer voor de zonde hebben U niet behaagd.
 
Heb 10:8  Als Hij te voren gezegd had: Slachtoffer, en offerande, en brandoffers, en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden);
 
Heb 10:18  Waar nu vergeving derzelve is, daar is geen offerande meer voor de zonde.
 
Heb 11:25  Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben;
 
Heb 12:1  Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;
 
Heb 12:4  Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;
 
Heb 13:11  Want welker dieren bloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door den hogepriester, derzelver lichamen werden verbrand buiten de legerplaats.
 
Jak 1:15  Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood.
 
Jak 2:9  Maar indien gij den persoon aanneemt, zo doet gij zonde, en wordt van de wet bestraft als overtreders.
 
Jak 4:17  Wie dan weet goed te doen, en niet doet, dien is het zonde.
 
1Pe 2:22  Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;
 
1Pe 4:1  Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde;
 
1Jo 1:7  Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
 
1Jo 1:8  Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet.
 
1Jo 3:4  Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.
 
1Jo 3:5  En gij weet, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem.
 
1Jo 3:8  Die de zonde doet, is uit den duivel; want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.
 
1Jo 3:9  Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.
 
1Jo 5:16  Indien iemand zijn broeder ziet zondigen een zonde niet tot den dood, die zal God bidden en Hij zal hem het leven geven, dengenen, zeg ik, die zondigen niet tot den dood. Er is een zonde tot den dood; voor dezelve zonde zeg ik niet, dat hij zal bidden.
 
1Jo 5:17  Alle ongerechtigheid is zonde; en er is zonde niet tot den dood.
 

‘, ‘Zonde’, 15, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(312150, 145833017, 1465770729, 1465820639, ‘FFFFFF’, ‘

 

 

 

Psychiatrie – Een industrie van de dood (Nederlands ondertiteld) 

  Klik op onderstaande link om deze (schokkende) documantaire te zien

javascript:void(0);/*1465769836780*/

 

Psychiaters geven toe dat ze niemand kunnen genezen, maar wat voor mensen onmogelijk is kan YESHUA !!!!!! 

 

 klik oponderstaande link voor deze wonderlijke en volledige genezing van een psychiatrische patiënt, Baruch haSjem

javascript:void(0);/*1465771585181*/ 

 

Laat de Psalmen uw medicijn zijn en laat Yeshua uw heelmeester zijn.

Deze man (zie link hieronder) slikte alles wat mogelijk was, zie zijn getuigenis en laat u bemoedigen tot waartoe God in staat is:

javascript:void(0);/*1465819669111*/

 

 

 

 

‘, ‘Waarop vertrouwen wij?’, 17, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(311529, 145833017, 1453456319, 1466975917, ‘FFFFFF’, ‘

Welkom op de website van paul.gelooft.nl

Waarschijnlijk komt u hier, omdat u een traktaatje (boekje) hebt gehad.

\"\"

Graag probeer ik het zo simpel mogelijk te houden. Hebt u tips, vragen, opmerkingen of een specifiek gebedspunt, dan hoor ik het graag via:  paul@gelooft.nl

Deze website wordt veelal wekelijks aangepast/uitgebreid, graag tot ziens.

 

Waarom verkondig ik het goede nieuws? (De waarheid zal u vrijmaken!!!)

1 Omdat een levend geloof in Yeshua (Jezus) het mooiste is wat een mens in zijn of haar leven kan overkomen!

2 Door geloof in Yeshua hebt u eeuwig leven en ontkomt u aan de eeuwige straf en pijniging in de hel.

3 U ontvangt de Heilige Geest en Hij gaat u onderwijzen en helpen, vooral ook om de Bijbel te kunnen lezen en begrijpen!

4 U ontvangt genezing, herstel, vreugde, blijdschap en u gaat steeds meer van uzelf houden (en dus ook van uw naaste).

5 en misschien… gaan we samen zingen en evangeliseren!

 

Wat is erg belangrijk? (echte liefde\"\", echt zijn) 

1 Dat u zich echt bekeert, er zijn nl. vele schijn bekeerlingen (op de pag. “wedergeboorte” ziet u wat een ware bekering is). Vele mensen geloven in God maar slechts weinigen zijn opnieuw geboren. 

2 Dat u vergeving gaat vragen (aan God en ook aan mensen die u verkeerd behandeld hebt) en ook vergeving schenkt. 

3 Dat u dagelijks in uw Bijbel leest (de enige goede Bijbel in Nederland is de Statenvertaling) en bidt (in de naam van Yeshua/Jezus).

4 Dat u deel uit gaat maken van een (bijbelgetrouwe) gemeente.

5 Dat u radicaal bent in uw beslissingen en een volger wordt van Yeshua (Jezus), het levende Woord, en niet van mensen.

6 Dat u wilt leven volgens Gods regels en niet volgens de regels van mensen of wat mensen van Gods regels gemaakt hebben.

7 Dat u weet dat er uit u niks goeds kan komen, tenzij God het in u gelegd heeft. Wij mensen hebben een arglistig hart!

8 Iemand heeft eens gezegd: het is beter de fout in stand te laten dan zonder liefde\"\" te corrigeren…

 

 

Iets over mijn geloofsgeschiedenis:

Ik ben Rooms-Katholiek opgevoed en tot mijn 13de gingen we regelmatig naar de kerk. Daarna alleen nog op speciale dagen: kerst en pasen. Ik noemde mij op latere leeftijd een Bhoedistische Katholiek, omdat ik het idee had dat het Bhoedisme een interessant geloof was. Totdat ik een boek las van de Dalai Lama. Toen ik op de helft was van dit boek heb ik het aan de kant gegooid, want ik had nog nooit zoveel onzin bij elkaar gezien. 

Ik ben getrouwd met een protestantse vrouw (Nederlands Hervormd) die ook verder niet wat deed met haar geloof. Sterker nog, destijds zou ze niet geweten hebben wat ze moest antwoorden als ze Henk Binnendijk tegen was gekomen op straat die voor een EO programma de mensen confronteerde met de vraag: “Wie is Jezus voor jou?” Dit omdat ze niet wist wat het juiste antwoord was, en ze wist niet wat ze antwoorden moest… We zijn getrouwd in een oecumenische dienst met een pastoor en een dominee en ik heb toen mijn eerste Bijbel gekregen, een \’groot nieuws bijbel\’. We geloofden wel dat er iets was maar wat? Bij het bedrijf waar ik werkte was er een collega die Bijbels uitdeelde. Ik vond het wel een beetje vreemd, maar hij zal zeker ook voor mij gebeden hebben.

Een jaar na ons huwelijk is onze eerste kind geboren en we zaten er over na te denken waar we onze dochter zouden laten dopen, in de roomse kerk of in de protestantse kerk. Mijn zwager kwam in die periode tot een levend geloof en hij ging naar een evangeliegemeente. Dat leek ons dus ook wel wat, een evangeliegemeente, iets tussen de RK en de PKN in, dachten wij, dan hebben we ook geen problemen met de familie. De eerste keer dat we daar naartoe gingen, sprak het ons wel aan. Ook zijn we toen met een oudste mee naar huis gegaan, waar we een fijn gesprek hadden. Eigenlijk wist ik niets af van de Bijbel en had ik daar wat simpele ideeën over. In de weken die volgden, zijn mijn vrouw en ik allebei tot een levend geloof gekomen (en tot zondebesef). Ik doordat ik tijdens de zangdienst in de gemeente er een soort van electriciteit door mij heen ging en ik ongeveer een kwartier heb gehuild, later wist ik dat het een aanraking van Gods Geest was. We ontdekten dat de Bijbel het Woord van God is en dat het van kaft tot kaft waarheid is. Er is toen veel veranderd in ons leven, veel vreugde en blijdschap maar ook pijn en verdriet. Vooral door het belijden van zonden en het inzien dat als mensen niet opnieuw geboren worden, ze voor eeuwig verloren gaan. Ook was het voor de familie en vrienden wel shocking dat wij, die wel van een feestje hielden, plots een gelovig leven gingen leiden. Dingen die vroeger normaal waren, zoals roken, drinken, belasting ontduiken, popmuziek, uitgaan, tv-kijken veranderden drastisch. Het huis werd grondig gezuiverd van alles waarvan wij dachten dat het God een gruwel was: zoals beelden (ik had een Jezusbeeld uit een RK-kerk) foute LP\’s en CD\’s (bijna een kliko vol) foute boeken: van Jan Wolkers tot het kabouterboek van Rien Poortvliet (kabouters zijn huisgeesten), van allerlei stripboeken tot allerlei boeken over Egypte. Mijn collega\’s kenden mij niet meer terug: hield ik vroeger wel van een feestje, nu zeiden ze: “Paul die heeft het licht gezien”. Korte tijd na mijn bekering ben ik gedoopt (bekeer je en laat je dopen Markus 16:16). Mijn dooptekst was: “Vrees niet; van nu aan zult gij mensen vangen” Lukas 5:10.

 

“.

Na mijn bekering ben ik ook veel meer gaan lezen,Één van mijn eerste boeken was het boek van Keith Green “No Compromise”.Iemand uit de gemeente dacht dat het wel een mooi boek voor mij zou zijn. Maar toen ik het boek zag dacht ik \’veel te dik, niks voor mij\’. Ik heb het toch mee naar huis genomen en heb het in korte tijd, met veel plezier, uitgelezen. Zijn boek en muziek hebben veel invloed gehad op ons leven. We hebben bij ons huis een gastenverblijf ingericht. In eerste instantie voor zendelingen met verlof maar we hebben o.a ook zwervers en nomaden gehad. Deze link verwijst naar een lied met korte preek van Keith Green :  https://www.youtube.com/watch?v=g2fmARpy0qU

Nadat ik tot geloof gekomen was, ben ik de Bijbel gaan lezen en het was allemaal nieuw voor mij. Ook kom je veel dingen tegen die je niet snapt en heb je veel vragen. Een van de eerste vragen waarmee ik naar de voorganger ging, was dat er in de bijbel staat dat een vrouw niet mag  spreken in de gemeente. Het antwoord was dat dat voor die tijd gold en dat dat gebod tegenwoordig niet meer van toepassing is. Het volgende wat me dwars zat was waarom we de Sjabbat niet meer houden, overal kwam ik in de Bijbel tegen dat we Sjabbat moesten houden. De voorganger zei dat dat allemaal veranderd is na de geboorte van de Heere Jezus. Mijn vrouw had zoiets van: die mensen hebben er allemaal voor geleerd en die weten toch wel wat ze doen. Na de komst van o.a. de Toronto blessing ( https://nl.wikipedia.org/wiki/Toronto_Blessing ) voelden we ons niet meer zo thuis in de gemeente. Gelukkig hebben we toen het boek gelezen van John Bevere “valstrik van de duivel”. Dit boek gaat erover dat je duidelijk Gods leiding moet ervaren in de overstap naar een andere gemeente. We zijn toen toch nog 3 jaar gebleven in de gemeente en het was best moeilijk maar ook een vruchtbare tijd. Door verdrukking moeten we heen… Het was ook de tijd dat een broeder tegen mij zei: “Paul alles wat je ziet en doet moet je terug kunnen vinden in de Bijbel”. Deze woorden zijn mij altijd bij gebleven, en benadrukken nog eens dat we hier op aarde niet zijn om het mensen naar de zin te maken, maar om Gods wil te doen. Gelukkig kwam mijn vrouw die ook als jeugdleidster actief was in de lokale hervormde kerk ook op een bijzondere manier in aanraking met het Sjabbat / zondag verhaal. Dit via een boekje wat ze met kerst voorlas voor de kinderen van de jeugdclub.

 

 

‘, ‘Home’, 0, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(311811, 145833017, 0, 1465473003, ‘FFFFFF’, ‘

Chick traktaatjes: 

 

Heb het Joodse volk lief   :  http://www.chick.com/reading/tracts/5216/5216_01.asp

\"\" Ex 4:22  Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel.

 

Ezechiël 3:18 zegt:

 ” Als Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet, om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen.”

 

 

Waar kan ik Chick traktaatjes kopen?

In nederland:  http://www.bijbelgelovendebaptistennoordhorn.nl/evangelie-tractaten 

                         https://www.freedom-ministries.nl/catalog/traktaten-in-het-nederlands-35-1.html

 

In de USA:      http://www.chick.com/reading/tracts/0615/0615_01.asp  

 

\"\"

om dit interessante traktaatje te lezen zie : javascript:void(0);/*1461615981572*/

 

 U zegt/denkt misschien: traktaatjes uitdelen of ergens neerleggen mij niet gezien!!!!!

 

 

 als u dit filmpje ziet gaat u er misschien anders over denken…..

javascript:void(0);/*1465473702489*/ 

 

‘, ‘Chick traktaatjes’, 12, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(311813, 145833017, 0, 1467292934, ‘FFFFFF’, ‘

Bekeren van wat?

Veel mensen zeggen: “ik kan mij niet bekeren”, misschien zal dit bij een enkeling het geval zijn, maar bij de meesten is het: Ik wil mij niet bekeren!! 

 

uitspraak van Whitefield: Mensen die over God spreken, zonder de noodzakelijkheid van bekering te noemen, zijn de meest schadelijke mensen op Gods aardbodem.

Maar ook: beter de fout laten leven als de liefde laten sterven (lees 1 Kor.13)

 

Hoe kijkt u tegen dingen aan? Kunt u bepaalde dingen misschien volledig verkeerd zien??

dit filmpje van 29 sec. geeft een duidelijk antwoord

https://www.youtube.com/watch?v=_SsccRkLLzU

 

 

 

Waar kunnen/moeten we ons van bekeren?

Wat is zonde? de Bijbel leert ons dat zonde is overtreding van de Thora (Gods onderwijzingen, Zijn geboden) Zonde = het vrijwillig overtreden van Gods geboden. Voor veel christenen is dit pijnlijk omdat ze hier fout in onderwezen zijn (worden), het nieuwe testament is hier erg duidelijk in: Door het houden van Gods geboden kunnen we weten of iemand God kent, 1Johannes 2:3-4. Belangrijk om bij God zelf ten rade te gaan (en Zijn woord) en niet (alleen)  bij mensen. Markus 7:7 leert ons: Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen (zoals de zondag als rustdag, kinderdoop, de geboden zijn voor de Joden) Alle geboden van mensen zijn aannames en zijn nooit letterlijk terug te vinden in Gods woord.

 

613 geboden in het oude testament en zo ongeveer 1050 geboden in het nieuwe testament. Lang niet alle geboden zijn op u van toepassing, er zijn specifieke geboden voor mannen, vrouwen, in Israël geboren Joden enz. Wat belangrijk is het dan om de Heilige Geest ontvangen te hebben, Hij is onze onderwijzer, zodat we de geboden die op ons van toepassing zijn, met hart en ziel kunnen doen. Laat u niet knechten door geboden van mensen te gaan doen, of door geboden te gaan doen die voor u (nog) niet van toepassing zijn. Laat uw vreugde en blijdschap in Yeshua niet roven!!

Jes 29:13  Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;
 
Johannes 15:10  Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.
 
 

Wat voorbeelden waarvan we ons kunnen bekeren:

Liegen, bedriegen, overspel, vervangingsleer, waarzeggerij, porno, belastingontduiking, bloed eten/drinken, diefstal, roddel, foute alternatieve geneeswijzen zoals; (electro) acupunctuur, magnetiseur, hypnose, reiki, bioresonantietherapie, reïncarnatietherapie, door te zeggen dat de zondag de rustdag is, homeopathie (grote verdunningen), astrologie, handlezen, tarotkaarten, , mindfulness, new age,visualisatie, aardstraling, chiropractie, iriscopie, vrijmetselarij, pendel, paapse feesttijden zoals: kerstmis, pasen etc.(ds Jac. Koelman), ongehoorzaamheid aan de overheid, foute muziek (kan zowel pop als klassiek zijn zie onder), valse bijbels (zijn veelal anti Joods), roken, tatoeages, abortus, samenwonen, foute theologie, entertainment  enz. enz.

 Quote : entertainment is the Devils substitute for THE JOY OF THE LORD  oftewel entertainment is de duivelse vervanging voor DE VREUGDE DES HEEREN

Foute muziek??? ook bepaalde klassieke muziek?

zie deze website:           http://www.naarhouse.nl/your-music/gevaren-muziek/doe-wat-je-wilt.html

 

Vervangingsleer (kerk is gekomen i.p.v. Israël) zie deze website : http://janvanbarneveld.nl/artikelen/geestelijk/69-de-vervangingsleer

 

(foute) alternatieve geneeswijzen een goed boekje over dit onderwerp:  Wilco Vos: “De duivel was op mijn nek gesprongen”

\"\" Door bepaalde zonden krijgen we moeite met ons gebedsleven en met het Bijbellezen, of zien we geen gebedsverhoring meer.

 

In Israël worden dagelijks mensen toegevoegd aan de gemeente zie onderstaande getuigenissen, wat een verschil met Nederland waar gemiddeld 2 kerken per week de deuren sluiten, hoe zal dat toch komen?????

 

Vele (orthodoxe) Joden komen in deze tijd tot een levend geloof in Yeshua, zie o.a. deze getuigenissen:

 Guy Cohen, een orthodoxe Jood stelde zijn Rabbijn vragen over de Messsias (NL ondertiteld)     https://www.youtube.com/watch?v=p0v6A9E1qKQ

  Naftali from the Chabad is looking for forgiveness of sins…(Eng. gesproken)        https://www.youtube.com/watch?v=ON_Bi6aStQc 

 

 Israeli Jew- Orthodox Rabbi\’s son Zev Porat accepts Yeshua (Jezus) the Messiah (en verliest zijn familie!!).(Eng. gesproken) https://www.youtube.com/watch?v=D_NTqPodYEA  KRACHTIG GETUIGENIS!!!!!  

dit is zijn website:   http://www.messiahofisraelministries.org/

en dit zijn Ministry Reporthttp://www.messiahofisraelministries.org/report.html

 

Wonderen gebeuren nog steeds, zie deze wonderlijke getuigenis: 

Ex Satan Worshipper John Ramirez Testimony (Eng. gesproken)

https://www.youtube.com/watch?v=I11L71PD3Lw

 

Documentaire: magisch Israël, de terugkeer van het Joodse volk   https://www.youtube.com/watch?v=ZJNc9cL-2kM    

 

 

‘, ‘Bekeren van wat???’, 1, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(311815, 145833017, 0, 1464514937, ‘FFFFFF’, ‘

Over Bijbels (o ja, niet vergeten elke dag te lezen)

Wat is nu een goede Bijbel? Waarom zijn er zoveel verschillende Bijbels? Het maakt toch niet uit wat je leest?!

Zo maar wat vragen.

 

De Bijbel is, simpel gezegd, de gebruiksaanwijzing voor de mens

1 Er staat in wanneer en hoe Hemel en aarde en  mens en dier zijn geschapen.

2 Er staat een antwoord in op alle belangrijke levensvragen van de mens.

3 Er staat een exacte beschrijving in wat voor voedsel wij moeten eten en hoe we ons moeten/mogen gedragen.

4 Er staat in waar we na dit leven naar toe gaan en hoe we geoordeeld worden.

5 Het is een boek geschreven door Joden voor Joden (in eerste instantie).

6 Jeruzalem is de enige door God uitverkoren stad op aarde.

7 Israël is het enige door God uitverkoren volk/land.

 

 

De tegenstander van God, en dat is Satan of ook wel genaamd de duivel, probeert er alles aan te doen om Gods volk te misleiden.

Door de gebruiksaanwijzing hier en daar te veranderen, kan hij al een hoop ellende teweeg brengen.

Voor Nederland hebben we maar één goede Bijbel en dat is de Statenvertaling (alle andere bijbels mogen bij het oud-papier, ook de herziene statenvertaling)

Voor de Engelstalige landen is het ook al simpel: alleen de King James Authorized Version (KJV AV) is kosher, al die andere honderden vertalingen > kliko.

 

HELAAS ZIEN VEEL MENSEN DOOR DE BOMEN HET BOS NIET MEER DOOR ALLE ROOMSE VERVALSINGEN…..

 \"\" ..

 

 

Zouden er werkelijk mensen zijn die dit gedaan hebben…….

 

 \"\"

Onderaan deze pagina staan enkele voorbeelden waarom o.a. de  NBG de NBV, maar ook de CJB (complete Jewish bible) in feite anti-semitische vertalingen zijn.

 

 

Wilt u een duidelijk verhaal horen hoe Rome het voor elkaar gekregen heeft om de wereld te overspoelen met valse bijbels, dan is dit een duidelijk filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=4sWTT7cxSNU

 

Vindt u het nogal overdreven, dat \’valse bijbel verhaal\’? \’Wat maakt dat nou uit, een versje (NBG) of een woordje (HSV) minder/anders?\’ Toch vraagt God van ons om ALLES te toetsen!

Als we niet meer toetsen, lopen we de kans lui te worden en alles maar goed te praten. Vele christenen juichen het onderstaande al toe:

http://anonhq.com/muslims-jews-and-christians-to-get-one-worship-house-in-berlin-soon-video/

 

Wilt u het verder nog gaan toetsen, dan hier enkele links:

http://www.wat-is-waarheid.info/bijbel-vervalsing.htm

http://www.hetgekrookteriet.com/Diverse_artikelen/De_HSV_een_duidelijk_NEE_moet_klinken.pdf

http://86.109.26.148/publicaties/checklist-vervalste-bijbels

 

Iemand heeft eens zoiets gezegd als: ‘Een volk dat zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst’.

Dit is een belangrijk stukje Joodse geschiedenis betreffende Gods Woord. (slechts één puntje of streepje verkeerd en de rol was onbruikbaar voor de eredienst)

De tweede-eeuwse (n. Chr.) Rabbi Aquiba, die graag een exacte tekst wilde vervaardigen, schijnt gezegd te hebben dat “de nauwkeurige overdracht (Masoret) van de tekst een omheining rond de Thora is.” (Harrison, IOT, 211) Hele generaties van geleerden in het Judaïsme waren belast met het standaardiseren en voor het nageslacht bewaren van de overgeleverde tekst, waarbij ze elk mogelijk insluipen van fouten tegenhielden:

·         De Soferim (Schriftgeleerden) waren de Joodse behoeders van de tekst tussen de vijfde en de derde eeuw v. Chr.

·         De Zugoth (tekstgeleerden in “tweetallen”) kregen deze taak in de tweede en de eerste eeuw v. Chr.

·         De Tannaim (“herhalers” of “leraren”) waren actief tot rond 200 n. Chr. Zij bewaarden niet alleen het Oude Testament maar werkten ook aan de Midrasj (“tekstuitleg”), de Tosefta (“toevoeging”), en de Talmoed(“onderwijs”). Deze laatste is onderverdeeld in Misjna (“herhalingen”) en Gemara (“wat geleerd moet worden”). De Talmoed ontstond langzamerhand tussen 100 v. Chr. en 500 n. Chr. Het bewaren de Hebreeuwse Bijbel was een vanzelfsprekende taak voor de Tannaim, gezien het feit dat zij zich bezighielden met het compileren van verscheidene eeuwen van rabbijns onderwijs op basis van de Bijbelse tekst.

·         De Talmoedisten (100-500).

Geisler en Nix zeggen over de tweede fase van de oudtestamentische overlevering,9 van ongeveer 400 v. Chr. tot bijna 100 n. Chr.:

Na de eerste periode van de overlevering van het Oude Testament, die van de Soferim (ca. 400 v. Chr. – 200 n. Chr.) kwam de Talmoedische periode (ca. 100 n. Chr. – 500 n. Chr. ), die werd gevolgd door de bekendere overlevering van de Masoreten. Ezra werkte met de eerste groep, de Soferim, die werden gezien als de behoeders van de Bijbel tot na de tijd van Christus. Tussen 100 en 500 n. Chr. ontwikkelde zich de Talmoed (onderwijs, lering), als een geheel van Hebreeuwse burgerlijke en godsdienstige wetten gebaseerd op de Thora. De Talmoed is voornamelijk een weergave van de meningen en beslissingen van Joodse leraren van ongeveer 300 v. Chr. tot 500 n. Chr., en bestaat uit twee hoofdonderdelen: de Misjna en de Gemara. (Geisler, GIB, 306)

 

Tijdens deze periode werd heel wat tijd besteed aan het catalogiseren van de Hebreeuwse burgerlijke en religieuze wetgeving. De Talmoedisten hadden een uiterst ingewikkeld systeem voor het overschrijven van de rollen die in de synagoge gelezen werden.

In zijn beschrijving van de werkwijze van de Talmoedisten vermeldt Samuël Davidson ook hun uiterst gedetailleerde gedragsregels (Ik neem de door Geisler toegevoegde nummering over.):

[1] Een rol voor gebruik in de synagoge moet geschreven worden op huiden van reine dieren, [2] voor het specifieke gebruik van de synagoge geprepareerd door een Jood. [3] Ze moeten aan elkaar bevestigd worden met pezen van reine dieren. [4] Iedere huid moet een bepaald aantal kolommen bevatten, dat door de hele codex heen gelijk is. [5] De lengte van elke kolom mag niet minder dan 48 of meer dan 60 regels bedragen; de breedte moet 30 letters beslaan. [6] De hele kopie moet eerst gelinieerd worden; als drie woorden zonder liniëring geschreven zijn, is hij waardeloos. [7] De inkt moet zwart zijn, niet rood, groen of welke andere kleur ook, en volgens een voorgeschreven recept bereid zijn. [8] Het voorbeeld moet een authentiek manuscript zijn, waarvan de overschrijver niet in het minst mag afwijken. [9] Geen enkel woord of letterteken mag uit het hoofd worden opgeschreven, zonder dat de overschrijver naar de codex voor hem heeft gekeken. … [10] Tussen elke consonant moet een ruimte van een draad- of een haarbreed worden uitgespaard; [11] tussen elke parasja, of paragraaf, een breedte van negen consonanten, [12] tussen elk boek drie regels. [13] Het vijfde boek van Mozes moet precies op een regeleinde eindigen; voor de overige geldt dat niet. [14] Bovendien moet de kopiist een volledig Joods gewaad dragen, [15] zijn hele lichaam gewassen hebben, [16] niet met een zojuist in de inkt gedoopte pen de naam van God schrijven, [17] en wanneer een koning hem aanspreekt terwijl hij die naam schrijft, mag hij hem geen aandacht schenken. (Davidson, HTOT, 89)

 

Davidson voegt eraan toe dat “de rollen die niet aan deze voorwaarden voldoen, moeten worden begraven in de grond of verbrand; of ze worden naar de scholen verbannen om te dienen als leesboeken.”

De Talmoedisten waren er zo van overtuigd dat ze na het overschrijven van een handschrift over een exact duplicaat beschikten, dat ze de nieuwe kopie gelijkwaardig gezag toekenden.

Frederic Kenyon gaat in Our Bible and the Ancient Manuscripts uitgebreid in op de vernietiging van oude exemplaren:

Dezelfde extreme zorg die werd besteed aan het overschrijven van handschriften ligt ten grondslag aan de verdwijning van de vroegere exemplaren. Wanneer een handschrift was gekopieerd met de door de Talmoed voorgeschreven precisie, en vervolgens zorgvuldig nagekeken was, werd het aanvaard als gelijkwaardig 10aan alle andere kopieën. Als ze allemaal even goed waren, maakte ouderdom een handschrift niet waardevoller; in tegendeel, ouderdom was een nadeel, aangezien een handschrift in de loop van de tijd kon slijten of beschadigd raken. Een beschadigde of ondeugdelijke kopie werd onmiddellijk ongeschikt voor gebruik verklaard.

In elke synagoge bevond zich een “geniza” of rommelhok, waarin ondeugdelijke handschriften werden opgeborgen; en in deze bewaarplaatsen zijn in onze tijd enkele van de oudste overgeleverde handschriften gevonden. Dus in plaats van de oudste exemplaren van de Schrift als de meest waardevolle te beschouwen, was het bij de Joden gebruikelijk om de voorkeur te geven aan de nieuwste, omdat die beter en minder beschadigd waren. Eenmaal toevertrouwd aan de geniza vergingen de oude exemplaren vanzelf, ofwel door verwaarlozing of doordat ze opzettelijk verbrand werden wanneer de geniza overvol geraakt was.

Het ontbreken van heel oude exemplaren van de Hebreeuwse Bijbel hoeft ons dus niet te verbazen of te verontrusten. Wanneer we, naast de al genoemde oorzaken, ook denken aan de herhaaldelijke vervolgingen (met vernieling van veel bezittingen) die de Joden getroffen hebben, is de verdwijning van de oude handschriften voldoende verklaard, en we kunnen er vanuit gaan dat de resterende handschriften niet meer behoeden dan wat zij zeggen te behoeden – namelijk, de Masoretische tekst. (Kenyon, OBAM, 43)

 

“Eerbied voor de Schrift en respect voor de zuiverheid van de heilige tekst ontstond niet pas na de val van Jeruzalem.” (Green, GIOT, 173)

De Masoreten waren de Joodse geleerden die tussen 500 en 950 n. Chr. de tekst van het Oude Testament zijn uiteindelijke vorm gaven.

De vernietiging van de tempel in 70 n. Chr. en de verstrooiing van de Joden vormden een sterke aanzet voor (1) de standaardisering van de consonanttekst, en (2) de standaardisering van de punctuatie en de invoeging van klinkertekens voor het veiligstellen van de correcte vocalisatie en uitspraak. Degenen die dit deden werden Masoreten genoemd omdat zij de mondelinge traditie (masora) met betrekking tot de juiste klinkers en accenten, en het aantal keren dat zeldzame woorden met ongebruikelijke spelling voorkwamen, op schrift stelden. Zij erfden de kale consonanttekst van de Soferim en voegden de klinkerpunten in, die elk woord zijn exacte uitspraak en grammaticale vorm gaven. Ze hielden zich zelfs enigszins bezig met tekstkritiek. Telkens wanneer ze dachten dat een in de consonanttekst vermeld woord onjuist was, corrigeerden ze het op een bijzonder vindingrijke manier. Ze lieten de oorspronkelijke consonanten ongemoeid, maar ze gaven het de klinkerpunten van het voorgestelde vervangende woord, terwijl ze de consonanten van het nieuwe woord in kleine lettertjes in de kantlijn schreven. (Archer, SOT, 63)

Er waren twee grote scholen of centra van Masoretische activiteit – grotendeels onafhankelijk van elkaar – de Babylonische en de Palestijnse. De bekendste 11 Masoreten waren de Joodse geleerden in het Galileese Tiberias, Mosje ben Asjer (met zijn zoon Aaron), en Mosje ben Naftali, in de late negende en de tiende eeuw. De Ben Asjertekst is de standaard Hebreeuwse tekst en is het beste weergegeven in de Codex Leningradensis B19 A (L) en de Aleppo Codex.

De tekst die de Masoreten bewerkten heet de “Masoretische tekst”. Deze Masoretische tekst is tegenwoordig de standaard Hebreeuwse tekst.

De Masoreten waren bijzonder gedisciplineerd. Ze behandelden de tekst met de grootst mogelijke eerbied en bedachten een ingewikkeld systeem van voorzorgsmaatregelen tegen overschrijffouten. Ze telden bijvoorbeeld het aantal malen dat elke letter van het alfabet in elk boek voorkwam; ze berekenden de middelste letter van de Pentateuch en de middelste letter van de hele Hebreeuwse Bijbel, en voerden zelfs nog gedetailleerdere berekeningen uit. “Alles wat telbaar is, lijkt geteld te zijn,” zegt Wheeler Robinson. Bovendien bedachten ze geheugensteuntjes waarmee de verschillende totalen gemakkelijk te onthouden waren. (Bruce, BP, 117)

 

De Masoreten konden nagaan of er ook maar één letter uit bijvoorbeeld het hele boek Jesaja of de hele Hebreeuwse Bijbel was weggelaten. Ze bouwden zoveel voorzorgsmaatregelen in dat ze wisten dat ze een exacte kopie hadden wanneer ze klaar waren met hun werk.

Sir Frederick Kenyon zegt:

Behalve dat ze varianten in lezing, overlevering of vermoedelijke tekst registreerden, voerden de Masoreten ook een aantal berekeningen uit die niet binnen het normale terrein van de tekstkritiek vallen. Ze becijferden het aantal verzen, woorden en letters van elk boek. Ze berekenden het middelste woord en de middelste letter ervan. Ze maakten een lijst van verzen die alle letters van het alfabet bevatten, of een bepaald aantal daarvan. Deze trivialiteiten, zoals we ze wel mogen beschouwen, leidden echter wel tot minutieuze aandacht voor de precieze overdracht van de tekst; ze vormen enkel een overdreven uiting van respect voor de heilige Schrift, wat op zich niets dan lof verdient. De Masoreten deden inderdaad hun best om geen jota of tittel, niet de kleinste letter of het kleinste onderdeeltje van een letter van de Wet verloren te laten gaan. (Kenyon, OBAM, 38)

 

Iets wat in bovenstaande bespreking van de Hebreeuwse handschriften en hun waarde als bewijsmateriaal steeds terugkomt is de Joodse eerbied voor de Schriften. De kwaliteit van het werk van de wetgeleerden was niet alleen te danken aan hun accuratesse in het overschrijven. Ze was ook het gevolg van hun haast bijgelovige eerbied voor de Bijbel. Volgens de Talmoed waren er niet alleen voorschriften voor het soort huiden dat gebruikt moest worden en het formaat van de kolommen, maar moest de schriftgeleerde zelfs een godsdienstig ritueel uitvoeren voordat hij de naam van God noteerde. Regels bepaalden het te gebruiken type inkt, schreven de spatiëring van de woorden voor, en verboden ook maar iets uit het hoofd op te schrijven. De regels – en zelfs de letters – werden zorgvuldig geteld. Als er ook maar één fout in een handschrift bleek te zitten werd het afgedankt en vernietigd. 12Dit formalisme was, in elk geval gedeeltelijk, verantwoordelijk voor de extreme zorg waarmee de Schrift werd overgeschreven. Het was ook de oorzaak van het feit dat er maar zo weinig handschriften zijn overgeleverd. (De regels eisten dat ondeugdelijke exemplaren vernietigd werden.) (Geisler, BECA, 552)

Flavius Josefus, de Joodse historicus die schreef in de eerste eeuw n. Chr., stelt

Wij leveren het praktische bewijs van onze eerbied voor onze eigen Geschriften. Want hoewel er al vele eeuwen voorbij gegaan zijn, heeft niemand geprobeerd ook maar één lettergreep toe te voegen, of te verwijderen, of te veranderen; en instinctmatig beschouwt iedere Jood ze, vanaf zijn geboortedag, als de wetten van God, om die te houden en er zo nodig met blijdschap voor te sterven. Telkens weer is gebleken dat gevangenen liever martelingen en dood in allerlei vorm ondergaan in de theaters, dan één woord te spreken tegen de wetten en de boeken die daarmee samenhangen. (Josefus, zoals geciteerd in JCW, 179, 180)

 

Josefus vervolgt met een vergelijking tussen het Hebreeuwse respect voor de Schriften en de manier waarop de Grieken tegen hun literatuur aankijken:

Welke Griek zou voor dezelfde zaak zoveel verdragen? Zelfs om de totale collectie geschriften van zijn natie van de ondergang te redden zou hij nog niet het minste letsel willen oplopen. Want voor de Grieken zijn het niet meer dan in elkaar gedraaide verhalen, afhankelijk van de grillen van hun schrijvers; en zelfs wat betreft de oudere geschiedschrijvers hebben ze daar gelijk in, als ze zien hoe sommigen van hun tijdgenoten het aandurven om gebeurtenissen te beschrijven waarmee ze niets van doen gehad hebben, zonder de moeite te nemen om informatie in te winnen bij diegenen die de feiten kennen. (Josefus, FJAA, zoals geciteerd in JCW, 181)

 

Maar toch hadden ook de oudste overgeleverde Masoretische handschriften, daterend van rond 1000 n. Chr. en later, het nodig dat hun nauwkeurigheid werd vastgesteld. Die vaststelling kwam met een verbazingwekkende ontdekking aan Israëls Dode Zeekust.

 

 

 

Hieronder  een paar voorbeeldteksten van de NBG  in vergelijking met de Statenvertaling:

Mat 20:16  NBG  Alzo zullen de laatsten de eersten en de eersten de laatsten zijn. 

 

 Mat 20:16  SV Alzo zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten de laatsten; want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

 

En deze uit het Lukas evangelie:

 

 

Luk 9:55 NBG Doch Hij keerde Zich om en bestrafte hen.

56  En zij gingen naar een ander dorp.

  

Luk.9:55 SV  Maar Zich omkerende, bestrafte Hij hen, en zeide: Gij weet niet van hoedanigen geest gij zijt.

56  Want de Zoon des mensen is niet gekomen om der mensen zielen te verderven, maar om te behouden. En zij gingen naar een ander vlek.

 

 

Vooral ook de teksten die juist het Joodse karakter bevestigen van het Nieuwe Testament worden flink aangepast…in onderstaande tekst is de link naar het OT verwijderd

 

NBG Mat. 27:35  Nadat zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen door het lot te werpen,

 

Mat. 27:35  Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.

 

Er zijn duizenden woorden verdwenen in bijna alle moderne Nederlandse vertalingen! 

 

 

 Hieronder  een paar voorbeelden van de CJB  in vergelijking met de King James AV:

 

 

CJB = Complete Jewish Bible                 KJV = King James Version

 

CJB       Mat.     20:16 Thus the last ones will be first and the first last.” 
KJV       Mat 20:16     So the last shall be first, and the first last: for many be called, but few chosen.

________________________________________________________________
CJB     Mat      27:35   After they had nailed him to the stake, they divided his clothes among them by throwing dice. 
 

KJV          Mat  27:35      And they crucified him, and parted his garments, casting lots: that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, They parted my garments among  them,        and upon my vesture did they cast lots.

_________________________________________________________________

CJB      Marc          12:29-30    29 Yeshua answered, “The most important is, `Sh\’ma Yisra\’el, ADONAI Eloheinu, ADONAI echad [Hear, O Isra\’el, the LORD our God, the LORD is one],  30 and you are to love ADONAI your God with all your heart, with all your soul, with all your understanding and with all your strength.\’ 

KJV     Marc 12:29-30    29 And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord: 30 And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

_________________________________________________________________
CJB   Marc  15:28         *                       (is only standing a asterix no text)


KJV   Marc 15:28   And the scripture was fulfilled, which saith, And he was numbered with the transgressors.
_______________________________________________________________

CJB 1Tim 3: 16  Great beyond all question is the formerly hidden truth underlying our faith: He was manifested physically

KJV 1Tim 3: 16  And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh,

_______________________________________________________________

The connection between the old and new testament is partly  extinguished in the new translations, also the Jewish character and the fact that Yeshua is God.

The CJB is missing thousands of words compared with the KJV… 

 

Onderstaande link is naar een duidelijk stripje, wat een valse bijbelvertaling doen kan met iemands geloof!!

javascript:void(0);/*1462436214279*/ 

 

 

 

 

 

 

 

‘, ‘over Bijbels’, 9, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(311817, 145833017, 0, 1466975530, ‘FFFFFF’, ‘

Gebed, de motor van ons geloof.

Een gelovige zonder gebed is als een mens zonder hart.

Alle Godsmannen in de Bijbel waren mannen van gebed

Mozes laat ons duidelijk zien hoe goed het is om veel (uren, dagen) in Gods nabijheid te zijn.

We zien dat Yeshua (Jezus) veel van Zijn tijd doorbracht om bij Zijn Vader te zijn.

Hoeveel temeer geldt dit voor jou en mij…

 

 Iemand zei eens:    “EEN GEMEENTE ZONDER GEBEDSSAMENKOMST, IS EEN GEESTELIJK LIJKENHUIS” 

 

Gebed voor een Messias/Christen belijdende gelovige: Bidden in de naam van Yeshua/Jezus (zie teksten hieronder) Over het algemeen zijn diegenen die niet bidden in Zijn Naam wazige gelovigen.

 Col  3:17  En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

Joh 14:13  En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.

Joh 15:16  Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.

Joh 16:23  En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.

 

 Als uw voorganger niet minimaal  1 a 2 uur per dag doorbrengt met gebed en Gods Woord, dan is de kans dat uw gemeente getroffen wordt door een opwekking bijzonder klein…….ook is de kans dan bijzonder groot dat u een voorganger hebt die niet opnieuw geboren is.

Hoe had de Bijbel eruit gezien als Mozes slechts 15 minuten per dag met God in gesprek was geweest? We hadden dan waarschijnlijk geen Bijbel gehad!

Gemeentes zonder gebedssamenkomsten zijn per definitie dode gemeentes.

 

 Grote Godsmannen zijn zonder uitzondering mannen van gebed 

 

Openbaring  3:13  Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

14  En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

15  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

16  Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

 

 

 Wat pijnlijk, Nederland, wat eerst een Christelijk land was..

* er sluiten zo ongeveer 2 kerken per week 

* De Bijbel is verdwenen uit de Tweede Kamer

* Slechts weinigen vinden het nog erg dat er geknoeid wordt met Gods Woord

* Joden voelen zich steeds onveiliger in dit land

* Gods wetten worden veracht (of aangepast)

 

Een zendeling  kwam op bezoek bij een voorganger van een “dode gemeente”, hij gaf hem het advies om zich elke morgen 2 uur af te zonderen (geen telefoon etc.) voor Bijbelstudie en gebed, na 1 jaar was de gemeente zo gegroeid dat ze op zoek moesten naar een groter gebouw.

 

Wilt u een duidelijk praktijkvoorbeeld/uitleg van gebed (bijzonder opbouwend!):

 Onderstaande link iseen link  naar het luisterboek van George Müller getiteld: Answers to prayer 

 wilt u het luisterboek op een mp3 bestand hebben (voor bv op uw mobiele telefoon) stuur een mailtje naar : paul@gelooft.nl

 

          https://www.youtube.com/watch?v=6lfOlRBsle0 

‘, ‘Gebed’, 10, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(311823, 145833017, 0, 1467292876, ‘FFFFFF’, ‘

Gemeente 

Het is erg belangrijk (en Bijbels) voor u om tot een gemeente te behoren. Als u tot geloof bent gekomen, hebt u de Heilige Geest ontvangen. Hij is uw Gids en Onderwijzer. Hij leidt u bewust en onbewust en alleen Hij weet wat de perfecte gemeente voor u is. Volmaakte gemeentes bestaan hier niet op aarde. Een goed boek om te lezen, is het boek van John Bevere: “valstrik van de duivel”. Dit boek verteld o.a. dat u nooit zomaar van gemeente moet wisselen, zonder dat God u daar duidelijk in leidt. Deze link verwijst naar dit boek: http://www.freedom-ministries.nl/index.php?l=product_detail&p=143  Het gevaar van het verlaten van een kerk of synagoge, zonder dat u hier duidelijk Gods leiding in ervaart, is dat u een kerkhopper wordt. Als het u ergens niet bevalt, dan gaat u weer naar de volgende kerk. U zult nergens wortelen en dit is levensgevaarlijk voor uw geloofsleven. Vandaar dat een duidelijke bekering, voor iemand van levensbelang is! (Mattheus 22:14 Want velen zijn geroepen, maar  weinigen uitverkoren

Hoe staat het in uw gemeente??? (zie onderstaande foto), we zien dat de meeste gemeentes zich langzaam maar zeker scharen (veelal onbewust) achter de leer van Rome, dit is het uiteindelijke doel: http://anonhq.com/muslims-jews-and-christians-to-get-one-worship-house-in-berlin-soon-video/   

>>>>>>> WAKE UP CHURCH!!!!!!!! 

 filmpje van 10 minuten (eigenlijk een must see) javascript:void(0);/*1466144856863*/

 Quote : entertainment is the Devils substitute for THE JOY OF THE LORD  oftewel entertainment is de duivelse vervanging voor DE VREUGDE DES HEEREN

\"\"

 

‘, ‘Gemeente’, 6, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)
,(311821, 145833017, 0, 1464514098, ‘FFFFFF’, ‘

Israël
 
 
 
Exodus 4:22  Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel.  
 
 
 
Zacharia 2:8  Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.
 
 
 
Blijf op de hoogte wat er in Israël gebeurd zie deze site:
 
 
 
 

‘, ‘Israël’, 8, ‘0000FF’, 1, ‘840084’, 1, ‘FF0000’, 1, ‘FF0000’, 1, 0, ”, 0, ”, ‘n’, 0, ”, 0, ”, 0, 0)