Geboden in het NT

De belofte uit het de TENACH (OT) zonder deze tekst zult u weinig snappen over de geboden in het NT:

Jer. 31:33 Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israel maken zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

Enkele teksten uit het nieuwe testament over de GEBODEN

Mt 5:19  Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

Mt 15:9  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

Mt 19:17  En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God. Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

Mt 28:19  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u gebodenheb.

Mr 7:7  Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen;

Mr 12:29  En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israel! de Heere, onze God, is een enig Heere.

Lu 1:6  En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren, onberispelijk

.

Joh 14:15  Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

Joh 14:21  Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Joh 15:10  Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven; gelijkerwijs Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn liefde.

Hnd 10:42  En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden.

Hnd 13:47  Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.

1Co 7:19  De besnijdenis is niets, en de voorhuid is niets, maar de onderhouding der geboden Gods.

1Co 14:37  Indien iemand meent een profeet te zijn, of geestelijke, die erkenne, dat, hetgeen ik u schrijf, des Heeren geboden zijn.

Efe 2:15  Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;

Col 2:22  Welke dingen alle verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen;

Tit 1:14  En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.

Heb 9:19  Want als al de geboden, naar de wet van Mozes, tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water, en purperen wol, en hysop, besprengde beide het boek zelf, en al het volk,

1Jo 2:3  En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.

1Jo 2:4  Die daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet;

1Jo 3:22  En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.

1Jo 3:24  En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.

1Jo 5:2  Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.

1Jo 5:3  Want dit is de liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

2Jo 1:6  En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod, gelijk gijlieden van den beginne gehoord hebt, dat gij in hetzelve zoudt wandelen.

Opb 12:17  En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben.

Opb 14:12  Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.

Opb 22:14  Zalig zijn zij, die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.

enkele overdenkingen:

De man die de onderlinge verhouding kent van wet en evangelie de sleutel bezit tot de kennis der leer.

dat hij die de twee verbonden begrijpt een godgeleerde is

6 reacties

 1. Goed om de tekst uit Jeremia onder de aandacht te brengen. Dat de belofte eerst voor Israël is. En dat De Heere Zijn Woord aan hen vervuld heeft en trouwens nog vervult.en dat wij als gelovigen uit de heidenen daarna zijn gekomen. Bedankt voor het delen van je levensverhaal

 2. Hallo Paul, via Marktplaats (orthodox Joodse man leert de Messias kennen) kwam ik op je website. Graag ontvang ik dat boekje via mail als dat kan. Zelf ben ik Jehovah’s Getuige omdat Jezus door God uit de dood is opgewekt (Gal. 1:1), hoe dan ook, graag zie ik het boekje tegemoet.

  1. Beste Arend,
   Respect voor je openheid.
   In De bijbel zegt Jezus specifiek dat Hij Zichzelf uit de doden laat op wekken (Joh 2:19)
   En Romeinen 8 vers 11 staat dat de heilige Geest, Jezus uit de dood liet op staan.
   En idd in Gal 1:1 lezen we dat God de Vader de Heere Jezus uit de dood opwekte.
   Dit verklaart alleen maar de diepte van de Drie-eenheid. Ze Zijn één in Wezen maar 3 in persoon met een andere taak.

   Warme groet, Arjo.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *