Sjabbat of zondag

Sjabbat of zondag?

Laat u hierin onderwijzen door Gods Geest (essentieel) en Zijn Woord, vertrouw niet op mensen! En wees in geen ding bezorgd, u kunt de Sjabbat houden en op zondag naar de kerk gaan! Laat psalm 15 uw levensdoel zijn. Is sola scriptura uw levensmotto? dan hier wat uitdagende vragen:

1 Welke tekst uit het oude testament heeft Paulus gebruikt om de broeders uit Berea ervan te overtuigen dat ze een andere rustdag in moesten stellen?

2 Wanneer begint de eerste dag van de week in de Bijbel?

3 Moeten wij volgelingen worden van de leer die uitgaat van Rome of van Jeruzalem?

4 Is de Sjabbat voor eeuwig ingesteld?

5 Zijn er teksten in het oude testament die gaan of het veranderen van de feesttijden [dus ook Sjabbat]

6 Is de zondag een mensengebod of een door God ingesteld gebod?

7 Wat vindt de Heere Jezus ervan, maakt het Hem wat uit welke dag ik houd?

Antwoorden:

1 Er zijn geen teksten in het oude testament die Paulus gebruikt kan hebben. 

2 De eerste dag van de week begint op zaterdagmiddag in de wintertijd en anders op z’n laatst zaterdagavond 20:30 in de zomer (Jeruzalem). 

3 Handelingen hfdst.15 leert mij dat ik de geboden van Jeruzalem moet volgen.

4 Het begint al met de schepping van de eerste mens, Adam, dat de Sjabbat ingesteld wordt

5 Ja er zijn in ieder geval 2 teksten die hierover gaan en wel: 1Kon. 12:32-13:3 en Dan. 7:25

6 een mensengebod.

 Jes 29:13  Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;

7 Er staat geschreven: Joh 14:15  Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

Let op vele messiaanse gemeenten houden wel de Sjabbat maar laten andere, veel belangrijkere leerstellingen uit het nieuwe testament, links liggen. Zoals b.v. de Godheid van Yeshua, en de Drie-eenheid en de onfeilbaarheid van de Schrift. Dit proces (loslaten van belangrijke NT leerstellingen) is helaas ook in Israël gaande.

Ds. G. Abma verkiest sabbat boven zondagsheiliging
Van onze verslaggeefster − 26/01/99, 00:00
AMSTERDAM – De Sabbatstichting heeft een medestander gevonden in de Goudse hervormde predikant ds G. H. Abma. Evenals deze stichting is hij de mening toegedaan dat de christelijke kerk de bijbelse zaterdag ten onrechte heeft verwisseld voor de zondag.
In de december-editie van Luisterpost, een uitgave van de Stichting vanuit Jeruzalem, pleitte Abma ervoor een kerkelijke discussie aan te gaan over het vierde gebod – dat van de sabbatsheiliging. Een pleidooi dat bij de Sabbatstichting zo in de smaak viel, dat
zij Abma heeft gevraagd 29 januari een lezing te houden tijdens een
gemeenschappelijke maaltijd en sabbatswijding in Vierhouten.
In de Sabbatstichting hebben zich mensen verzameld van verschillende geloofsrichtingen, onder wie zevendedags-adventisten en baptisten. Heeft de Gereformeerde-bonder Abma niet het gevoel dat de stichting hem voor haar karretje wil spannen? “Nee, daar ben ik niet bang voor. Ik zal vrijdag mijn éigen verhaal houden, of
de stichting daar nu blij mee is of niet. Ik ben op het verzoek ingegaan, omdat ik in Luisterpost heb gezegd: ‘laten wij over deze zaken spreken’. Als ik dan word uitgenodigd om erover te spreken, dan moet ik dat ook doen, vind ik.” Abma is van mening dat de invoering van de christelijke zondag in de plaats van de
joodse sabbat – vastgelegd op concilies in de vierde eeuw na Christus’ geboorte – mede door anti-joodse sentimenten is ingegeven. “Zelfs als we geen kans zien om op korte
termijn de sabbatsheiliging in de christelijke kerk opnieuw in te voeren, is het daarom toch van belang dat we tegenover de synagogen laten blijken dat we destijds een verkeerd besluit hebben genomen.” Dat de zondag niet in de plaats van de sabbat kan komen is in de ogen van Abma ook een logische consequentie van een belangrijke herziening van de kerkelijke leer. Na eeuwenlang geloofd te hebben dat Israël, door Jezus niet als de Messias te erkennen,
zijn uitverkoren positie tegenover God verspeeld had, geloven de meeste christenen tegenwoordig weer dat Israël nog steeds het uitverkoren volk is en dat de christelijke kerk in de Verbondsgeschiedenis met God niet in de plaats is gekomen van Israël. Abma deelt de mening van de Sabbatstichting dat er geen enkele bijbelse grond is voor de viering van de rustdag op de eerste dag der week. Met een beroep op de kerkgeschiedenis stelt hij: “Tot in de tweede eeuw vinden we geen enkele aanwijzing
dat christenen van hun arbeid hebben gerust op de zondag. Zij vierden op zaterdag de sabbat en herdachten de volgende ochtend de opstanding van de Heer. Daarna gingen ze gewoon aan het werk. Door van de opstandingsdag een rustdag te maken is extra
distantie tot het joodse volk ontstaan.” Naarmate de dag des Heren dichterbij komt, zullen we deze nodeloze barrière moeten zien op te heffen, vindt Abma, die vurig hoopt de wederkomst nog te mogen meemaken. Naar zijn stellige overtuiging zal in de
messiaanse toekomst de sabbat zowel door Joden als door de gelovigen uit de volken gevierd worden. Abma verwacht niet dat Christus bij zijn terugkeer naar deze aarde de zondag in ere zal houden. “Zo christelijk zal Hij niet blijken te zijn.”