Wedergeboorte

Dit is waar het om draait in het geloofsleven, je moet opnieuw geboren worden.

Enige kenmerken van wedergeboorte:

1 Door het houden van Gods geboden kunnen we weten of iemand God kent, 1Johannes 2:3-4

2 Bewogenheid voor verloren zielen.

3 Liefde voor Gods woord, Israël, Jeruzalem en het Joodse volk.

4. De weggenomen kwaal is te groot, dan dat zij zou kunnen verdwijnen, zonder dat wij dit bemerken

5. Liefde voor de waarheid en het doen  van de waarheid. (Indien gij deze dingen weet zalig zijt gij, zo gij dezelve doet Joh. 13:17)  

6. Het niet blijven hangen aan geboden van mensen en die i.p.v. Gods geboden stellen.

Meestal is het niet komen tot een wedergeboorte te wijten aan het feit dat God wil dat u zich nog van bepaalde zaken bekeert. Door de moderne prediking komen er bijna geen mensen meer tot wedergeboorte of erger nog mensen komen tot een schijngeloof en denken dat ze wedergeboren zijn….

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat de grootste deel van de Nederlandse predikanten/voorgangers/rabbijnen niet wedergeboren zijn. Een belangrijke toets is als de prediker het nooit heeft over wedergeboorte en bekering, hij (of zij) er zelf geen deel aan heeft.

Joh. 3:10  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet?

 In onderstaand stukje geeft de baptistenpredikant Spurgeon hier een duidelijke uitleg over.

Gijlieden moet wederom geboren worden. Joh 3:7 

De wedergeboorte ligt op den diepsten grond der zaligheid, en wij behooren nauwkeurig toe te zien of wij werkelijk “wedergeboren” zijn;

want velen zijn er, die denken dat zij het zijn, en zij zijn het niet. Wees verzekerd dat de Christennaam nog niet de natuur van een Christens is,

en dat het geboren zijn in een Christenland, en het erkend worden als een belijder van den Christelijke godsdienst hoegenaamd niets baat,

tenzij daarbij iets meer worde gevoegd, namelijk “het wedergeboren worden” door de kracht  des Heilige Geestes.

Te worden “wedergeboren” is zulk een wondervolle zaak, dat geen menschelijke woorden het kunnen beschrijven. “De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heengaat;” alzoo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

Het is evenwel eene verandering, die men weet en voelt; zij wordt gekend door werken der heiligheid, en gevoeld door eene zalige ervaring.

Dit groote werk is bovennatuurlijk, en kan door geen mensch worden verricht; een nieuw beginsel wordt meegedeeld, dat in het hart werkt, de ziel herschept en den geheelen mensch doordringt. Het is geen naamsverandering, maar eene vernieuwing mijner natuur, zoodat ik niet meer de mensch ben, welke ik placht te zijn, maar een nieuw schepsel in Christus Jezus.

Het is eene gansch andere zaak een lijk te wasschen en te kleeden, of het levend te maken; de mensch kan het eerste doen, God alleen het laatste. Indien gij dan “wederom geboren” zijt, zal uw belijdenis zijn: “Gij, o Heer Jezus, Vader der eeuwigheid, zijt mijn geestelijke Vader; had uw Geest niet den adem van een nieuw, heilig en geestelijk leven over mij uitgestort, zoo ware ik nog heden “in zonden en misdaden” dood. Mijn hemelsche leven is geheel uit U ontsprongen, U alleen geef ik er de eer van.

“Mijn leven is met Christus verborgen in God.” “Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.” Moge de Heer ons een vaste verzekering omtrent deze levensvraag geven, want onwedergeboren te zijn is verloren, zonder vergeving, zonder God, en zonder hope te zijn. 

Over Spurgeon

Spurgeon wordt wel genaamd de ‘prins der predikers’, wilt u wat preken van hem beluisteren: 

http://www.chapellibrary.org/audio/spurgeon-archive-mp3/?ccm_paging_p=2

Een duidelijk voorbeeld van wedergeboorte door: Paul Washer

Een duidelijke Psalm over vervulling met Gods Geest:

51:9   Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

10  Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.

11  Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.

12  Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

13  Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.

14 Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.

15 Zo zal ik den overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.

16 Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.

17 Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

18  Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.

19 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

20 Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.

21 Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.