Israël

Israël, en Yeshua zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Exodus 4:22  Dan zult gij tot Farao zeggen: Alzo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israel.  

Zacharia 2:8  Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Naar de heerlijkheid over u, heeft Hij mij gezonden tot die heidenen, die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.

Blijf op de hoogte wat er in Israël gebeurd zie deze site: