Gebed

Gebed, de motor van ons geloof.

Een gelovige zonder gebed is als een mens zonder hart.

Alle Godsmannen in de Bijbel waren mannen van gebed

Mozes laat ons duidelijk zien hoe goed het is om veel (uren, dagen) in Gods nabijheid te zijn.

We zien dat Yeshua (Jezus) veel van Zijn tijd doorbracht om bij Zijn Vader te zijn.

Hoeveel temeer geldt dit voor jou en mij…

 Iemand zei eens:    “EEN GEMEENTE ZONDER GEBEDSSAMENKOMST, IS EEN GEESTELIJK LIJKENHUIS” 

Gebed voor een Messias/Christen belijdende gelovige: Bidden in de naam van Yeshua/Jezus (zie teksten hieronder) Over het algemeen zijn diegenen die niet bidden in Zijn Naam wazige gelovigen.

 Col  3:17  En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

Joh 14:13  En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon verheerlijkt worde.

Joh 15:16  Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van den Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.

Joh 16:23  En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.

 Als uw voorganger niet minimaal  1 a 2 uur per dag doorbrengt met gebed en Gods Woord, dan is de kans dat uw gemeente getroffen wordt door een opwekking bijzonder klein…….ook is de kans dan bijzonder groot dat u een voorganger hebt die niet opnieuw geboren is.

Hoe had de Bijbel eruit gezien als Mozes slechts 15 minuten per dag met God in gesprek was geweest? We hadden dan waarschijnlijk geen Bijbel gehad!

Gemeentes zonder gebedssamenkomsten zijn per definitie dode gemeentes.

 Grote Godsmannen zijn zonder uitzondering mannen van gebed 

Openbaring  3:13  Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

14  En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

15  Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

16  Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

 Wat pijnlijk, Nederland, wat eerst een Christelijk land was..

* er sluiten zo ongeveer 2 kerken per week 

* De Bijbel is verdwenen uit de Tweede Kamer

* Slechts weinigen vinden het nog erg dat er geknoeid wordt met Gods Woord

* Joden voelen zich steeds onveiliger in dit land

* Gods wetten worden veracht (of aangepast)

Een zendeling  kwam op bezoek bij een voorganger van een “dode gemeente”, hij gaf hem het advies om zich elke morgen 2 uur af te zonderen (geen telefoon etc.) voor Bijbelstudie en gebed, na 1 jaar was de gemeente zo gegroeid dat ze op zoek moesten naar een groter gebouw.

Wilt u een duidelijk praktijkvoorbeeld/uitleg van gebed (bijzonder opbouwend!):

 Onderstaande link iseen link  naar het luisterboek van George Müller getiteld: Answers to prayer 

 wilt u het luisterboek op een mp3 bestand hebben (voor bv op uw mobiele telefoon) stuur een mailtje naar : paul@gelooft.nl         https://www.youtube.com/watch?v=6lfOlRBsle0