WET   EN   GENADE   Die zijn oor afwendt van de wet te horen, diens gebed zelfs zal een gruwel zijn     spreuken 28:9.  

Door Dr. Ron Mosely uit zijn boek: A Guide to the real Jesus and the Original Church 

Hoe komt het dat deze, wet en genade, meestal tegenover elkaar gesteld worden? Dat als je de wet probeert te houden je buiten de genade valt?? Door wie is deze (meester)leugen de wereld in geholpen? We moeten terug naar de tweede eeuw: Marcion, die in deze tijd leefde, negeerde het oude testament (OT) volledig.Hij leerde dat de God van het OT wreed was, en totaal anders als de God van het nieuwe testament (NT). Hij beweerde dat juist de boodschap van Paulus is: dat de  genade het tegenovergestelde is van de wet. Elke tekst van Paulus die hier weer tegenin ging, schrapte hij uit de geschriften van Paulus. Marcion's theologie ging zo in tegen Gods Woord, dat Polycarpus (leerling van Johannes) hem de eerstgeborene van Satan noemde. Later was het de Rooms Katholieke monnik Augustinus, die een voorstander was van Marcion's ideeën dat de wet tegengesteld is aan de genade. Dit bepaalde een groot deel van zijn theologie. Hierdoor zijn ten tijde van de reformatie mannen als John Wycliffe, de eerste die de Bijbel in het Engels vertaalde, en Miles Coverdale, de vertaler van de eerste gedrukte "English Bible" zwaar beïnvloed door Augustinus. De gedachte, dat genade in tegenstelling is met de wet, werd versterkt toen de Frans/Zwitserse theoloog Calvijn dit bekrachtigde in zijn institutie, welke een leidraad werd voor vele protestantse kerken. Hoewel deze hervormers een groot werk gedaan hebben m.b.t. het geloof, hebben hun foute ideeën over het vervangen van de wet door de genade, gezorgd voor veel verwarring tot aan de huidige dag aan toe.

Ik kan u  een gratis boekje toesturen (Engelstalig) over dit onderwerp, u betaalt alleen de verzendkosten.

De relatie van de Wet t.o.v. het Nieuwe Testament

Om de Wet te begrijpen, hoe het verbonden is met het Nieuwe Testament, moeten we de apostel Paulus leren begrijpen. De apostel Paulus die de helft van de boeken die deel uitmaken van het NT, heeft geschreven. Volgens Petrus heeft Paulus sommige dingen geschreven "die zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook andere schriften, tot hun eigen verderf (2 Petrus 3:15-16). Zulke ongeleerde uitleggers waren zich niet bewust van de Joodsheid waarmee Paulus alles onderbouwd, denkt en uitdrukt. In onze tijd hebben we een vergelijkbaar probleem dat veel theologen en kerkleden er niet in getraind zijn om te herkennen Paulus veelvuldig gebruik van Hebreeuwse termen. Alleen als we de Joodsheid begrijpen van de geschriften van Paulus, kunnen we een nauwkeurige interpretatie verkrijgen van de tekst.

Voor de waarheidwat het NT zegt over de Wet moeten we gaan naar de bron. Zie twaalf duidelijke vermeldingen wat het NT zegt betreffende de Wet van God.

1 Want de hoorders der Wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der Wet zullen gerechtvaardigd worden Romeinen 2:13

2 De beloften van God komen uit de Wet, Paulus vertelde de Efezieërs dat ze de Wet moesten gehoorzamen, en dat het dan goed met ze zou gaan, en ze lang zouden leven op deze aarde. Efeze 6:2-3   Exodus 20:12 Deuteronomium 5:16.

3 De schrijver van het boek Hebreeën bevestigd dat het Nieuwe verbond hetzelfde verbond is van Gods Wet die Hij belooft heeft te vernieuwen door ze te schrijven in onze harten en verstanden, Hebreeën 10:16.

4 Jacobus schrijft dat de persoon die een zonde begaat een overtreder van de Wet is, Jacobus 2:11; 8-26.

5 Door het houden van Gods geboden kunnen we weten of iemand God kent, 1Johannes 2:3-4

6 Gebeden worden beantwoord als de geboden van de Heere gehouden worden en de mensen doen wat welgevallig is in Zijn ogen, 1Johannes 3:22.

7 Het houden van de geboden is de aanleiding dat God in ons woont en geeft de bevestiging door Zijn Geest, 1Johannes 3:24.

8 Het houden van Gods geboden bewijst onze liefde voor God en voor onze medegelovige, 1Johannes 5:2-3.

9 De definitie van Bijbelse liefde is om te wandelen naar Gods geboden 2Johannes 6.

10 Alleen aan diegenendie zich houden aan Gods geboden zullen recht hebben op de boom des levens, Openbaring 22:14.

11Verwijzend naar het Oude Testament, de enige wet beschikbaar, schrijft Jacobus: Maar die inziet in de volmaakte Wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, Jacobus 1:25.

12 de man die zegt dat hij de Heere kent, en Zijn geboden niet houdt, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet, 1Johannes 2:4.

Laatste wijziging op: 27-09-2018 19:24