Dit is waar het om draait in het geloofsleven, je moet opnieuw geboren worden.

Enige kenmerken van wedergeboorte:

1 Door het houden van Gods geboden kunnen we weten of iemand God kent, 1Johannes 2:3-4

2 Bewogenheid voor verloren zielen.

3 Liefde voor Gods woord, Israël, Jeruzalem en het Joodse volk.

4. De weggenomen kwaal is te groot, dan dat zij zou kunnen verdwijnen, zonder dat wij dit bemerken

5. Liefde voor de waarheid en het doen  van de waarheid. (Indien gij deze dingen weet zalig zijt gij, zo gij dezelve doet Joh. 13:17)  

6. Het niet blijven hangen aan geboden van mensen en die i.p.v. Gods geboden stellen.

Meestal is het niet komen tot een wedergeboorte te wijten aan het feit dat God wil dat u zich nog van bepaalde zaken bekeert. Door de moderne prediking komen er bijna geen mensen meer tot wedergeboorte of erger nog mensen komen tot een schijngeloof en denken dat ze wedergeboren zijn....

Ik denk dat ik wel kan zeggen dat de grootste deel van de Nederlandse predikanten/voorgangers/rabbijnen niet wedergeboren zijn.

Joh. 3:10  Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zijt gij een leraar van Israel, en weet gij deze dingen niet?

 In onderstaand stukje geeft de baptistenpredikant Spurgeon hier een duidelijke uitleg over.

Gijlieden moet wederom geboren worden. Joh 3:7 

De wedergeboorte ligt op den diepsten grond der zaligheid, en wij behooren nauwkeurig toe te zien of wij werkelijk "wedergeboren" zijn;

want velen zijn er, die denken dat zij het zijn, en zij zijn het niet. Wees verzekerd dat de Christennaam nog niet de natuur van een Christens is,

en dat het geboren zijn in een Christenland, en het erkend worden als een belijder van den Christelijke godsdienst hoegenaamd niets baat,

tenzij daarbij iets meer worde gevoegd, namelijk "het wedergeboren worden" door de kracht  des Heilige Geestes.

Te worden "wedergeboren" is zulk een wondervolle zaak, dat geen menschelijke woorden het kunnen beschrijven. "De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid; maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heengaat;" alzoo is een iegelijk, die uit den Geest geboren is.

Het is evenwel eene verandering, die men weet en voelt; zij wordt gekend door werken der heiligheid, en gevoeld door eene zalige ervaring.

Dit groote werk is bovennatuurlijk, en kan door geen mensch worden verricht; een nieuw beginsel wordt meegedeeld, dat in het hart werkt, de ziel herschept en den geheelen mensch doordringt. Het is geen naamsverandering, maar eene vernieuwing mijner natuur, zoodat ik niet meer de mensch ben, welke ik placht te zijn, maar een nieuw schepsel in Christus Jezus.

Het is eene gansch andere zaak een lijk te wasschen en te kleeden, of het levend te maken; de mensch kan het eerste doen, God alleen het laatste. Indien gij dan "wederom geboren" zijt, zal uw belijdenis zijn: "Gij, o Heer Jezus, Vader der eeuwigheid, zijt mijn geestelijke Vader; had uw Geest niet den adem van een nieuw,

heilig en geestelijk leven over mij uitgestort, zoo ware ik nog heden "in zonden en misdaden" dood. Mijn hemelsche leven is geheel uit U ontsprongen, U alleen geef ik er de eer van.

"Mijn leven is met Christus verborgen in God." "Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij." Moge de Heer ons een vaste verzekering omtrent deze levensvraag geven, want onwedergeboren te zijn is verloren, zonder vergeving, zonder God, en zonder hope te zijn. 

Over Spurgeon

Spurgeon wordt wel genaamd de 'prins der predikers', wilt u wat preken van hem beluisteren: 

Een duidelijke Psalm over vervulling met Gods Geest:

51:9   Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn; was mij, en ik zal witter zijn dan sneeuw.

10  Doe mij vreugde en blijdschap horen; dat de beenderen zich verheugen, die Gij verbrijzeld hebt.

11  Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden.

12  Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest.

13  Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.

14 Geef mij weder de vreugde Uws heils; en de vrijmoedige geest ondersteune mij.

15 Zo zal ik den overtreders Uw wegen leren; en de zondaars zullen zich tot U bekeren.

16 Verlos mij van bloedschulden, o God, Gij, God mijns heils! zo zal mijn tong Uw gerechtigheid vrolijk roemen.

17 Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond Uw lof verkondigen.

18  Want Gij hebt geen lust tot offerande, anders zou ik ze geven; in brandofferen hebt Gij geen behagen.

19 De offeranden Gods zijn een gebroken geest; een gebroken en verslagen hart zult Gij, o God! niet verachten.

20 Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.

21 Dan zult Gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer, dat gans verteerd wordt; dan zullen zij varren offeren op Uw altaar.

Laatste wijziging op: 28-09-2018 09:18

gallery/ryle foto tract born again

BENT U OPNIEUW GEBOREN?

Dit is een van de belangrijkste vragen van het leven. Jezus Christus zei: " Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien" (Johannes 3: 3).

Het is niet voldoende om te antwoorden: 'Ik behoor tot de kerk; Ik veronderstel dat ik een christen ben. 'Duizenden doorsnee christ-enen vertonen geen van de tekenen van wedergeboorte die de Schrift ons heeft gegeven - veel vermeld in de eerste brief van Johannes.

GEEN  “GEWOONTE”  ZONDEN

Allereerst schreef Johannes: "Een iegelijk, die uit God geboren is, die doet de zonde niet" (1 Johannes 3: 9). "Wie uit God geboren is, zondigt niet" (5:18 vert. uit KJV). Een persoon die wedergeboren is of opnieuw geboren is, begaat gewoonlijk geen zonde. Hij zondigt niet langer met zijn hart en neigt er niet naar. Er was waarschijnlijk een tijd dat hij er niet aan dacht of zijn acties zondig waren of niet, en hij voelde zich niet altijd bedroefd na het doen van kwaad. Er was geen ruzie tussen hem en de zonde; ze waren vrienden. Maar de ware christen haat zonde, vlucht ervan, vecht ertegen, beschouwt het als zijn grootste plaag, beklaagt zich over de last van zijn aanwezigheid, treurt wanneer hij onder zijn invloed valt en verlangt er volledig van verlost te zijn. Zonde behaagt hem niet langer; het is iets verschrikkelijks geworden dat hij haat. Hij kan de aanwezigheid in hem echter niet uitschakelen. “Als hij zei dat hij geen zonde had, zou hij liegen” (1 Johannes 1: 8 vert. KJV). Maar hij kan zeggen dat hij de zonde haat en dat het grote verlangen van zijn ziel is om helemaal geen zonde te begaan. Hij kan niet voorkomen dat slechte gedachten in zijn gedachten opkomen, of dat tekortkomingen, weglatingen en gebreken in zowel zijn woorden als zijn daden voorkomen. Hij weet “Want wij struikelen allen in vele” (Jakobus 3: 2). Maar hij kan waarachtig aan God belijden dat deze dingen hem pijn en verdriet bezorgen, en dat zijn hele natuur er niet mee instemt. Wat zou de apostel over u zeggen? Bent u opnieuw geboren?

GELOVEN IN CHRISTUS

Ten tweede schreef Johannes: "Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren" (1 Johannes 5: 1).

Een wedergeboren of opnieuw geboren mens gelooft dat Jezus Christus de enige Verlosser is die zijn ziel kan vergeven, dat Hij de goddelijke Persoon is die door God de Vader is aangewezen voor dit doel, en naast Hem is er geen Verlosser. In zichzelf ziet hij niets dan onwaardigheid. Maar hij heeft volledig vertrouwen in Christus, en vertrouwend op Hem, gelooft hij dat al zijn zonden zijn vergeven. Hij gelooft dat, omwille van Christus' voltooide werk en dood aan het Kruis, hij rechtvaardig wordt gerekend in Gods ogen, en hij kan zonder angst uitkijken naar dood en oordeel (Romeinen 4: 20-5: 1; 8: 1). Hij kan angsten en twijfels hebben. Hij kan je soms vertellen dat hij het gevoel heeft dat hij helemaal geen vertrouwen heeft. Maar vraag hem of hij bereid is ergens op te vertrouwen in plaats van Christus, en kijk wat hij zal zeggen. Vraag hem of hij zijn hoop op het eeuwige leven zal laten rusten op zijn eigen goedheid, zijn eigen werken, zijn gebeden, zijn predikant of zijn kerk, en luister naar zijn antwoord. Wat zou de apostel over u zeggen? Bent u opnieuw geboren?

PRAKTISCHE RECHTVAARDIGHEID

Ten derde schreef Johannes: " een iegelijk, die de rechtvaardigheid doet, is uit Hem geboren" (1 Johannes 2:29). De man die opnieuw geboren is, is een heilig man. Hij doet zijn best om te leven volgens Gods wil, om de dingen te doen die God behagen en om de dingen te vermijden die God haat. Hij wil voortdurend naar Christus kijken als zijn voorbeeld en als zijn Heiland en zichzelf bewijzen een vriend van Christus te zijn door te doen wat Hij beveelt. Hij weet dat hij niet perfect is. Hij is zich pijnlijk bewust van zijn inwonende corruptie. Hij vindt een kwaadaardig principe in zichzelf dat voort-durend strijdt tegen de genade en dat hem probeert  van God af te trekken. Maar hij stemt er niet mee in, hoewel hij de aanwezigheid ervan niet kan verhinderen. Hoewel hij zich soms zo down voelt dat hij zich afvraagt ​​of hij wel of een christen is, zal hij met John Newton kunnen zeggen: “Ik ben niet wat ik zou moeten zijn; Ik ben niet wat ik wil zijn; Ik ben niet wat ik hoop te zijn in een andere wereld - maar toch ben ik niet diegene die  ik ooit was, en door de genade van God ben ik wie ik ben.” Wat zou de apostel over u zeggen? Bent u opnieuw geboren?

ANDERE CHRISTENEN LIEFHEBBEN

Ten vierde schreef Johannes: "Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben" (1 Johannes 3:14). Een wedergeboren man heeft een speciale liefde voor alle ware discipelen van Christus. Net als zijn Vader in de hemel, houdt hij van alle mensen met een grote algemene liefde, maar hij heeft een speciale liefde voor degenen die zijn geloof in Christus delen. Net als zijn Heer en Heiland houdt hij van de ergste zondaars en kan hij over hen wenen; maar hij heeft een bijzondere liefde voor degenen die gelovigen zijn. Hij is nooit zo thuis als in hun gezel-schap. Hij voelt dat ze allemaal lid zijn van dezelfde familie. Het zijn zijn medesoldaten die tegen dezelfde vijand vechten. Het zijn zijn medereizigers die dezelfde weg afleggen. Hij begrijpt hen en zij begrijpen hem. Ze kunnen op veel manieren heel anders zijn dan hijzelf - in rang, in positie en in rijkdom. Maar dat doet er niet toe. Ze zijn zijn Vaders zonen en dochters en hij kan het niet helpen van hen te houden. Wat zou de apostel over u zeggen? Bent u opnieuw geboren?

DE WERELD OVERWINNEN

Ten vijfde schreef Johannes: “Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld” (1 Johannes 5: 4). Een wedergeboren man gebruikt de mening van de wereld niet als zijn norm voor goed en kwaad. Hij vindt het niet erg om in te gaan tegen de meningen, ideeën en gewoonten van de wereld. Wat mensen denken of zeggen, maakt hem niet langer uit. Hij overwint de liefde van de wereld. Hij vindt geen plezier in dingen die de meeste mensen geluk schijnen te bren-gen. Voor hem lijken ze dwaas en een onsterfelijk wezen onwaardig.

Hij houdt meer van de lof van God dan van de lof van de mens. Hij vreest meer God te beledigen dan de mens te beledigen. Het maakt hem niet uit of hij de schuld krijgt of wordt geprezen; zijn eerste doel is om God te behagen. Wat zou de apostel over u zeggen? Bent u opnieuw geboren?

ZICHZELF BEWAREN

Ten zesde schreef Johannes: “die uit God geboren is, bewaart zichzelven”  (1 Johannes 5:18). Een man die opnieuw geboren is, let op zijn eigen ziel. Hij probeert niet alleen de zonde te vermijden, maar ook alles te vermijden wat daartoe kan leiden. Hij is voorzichtig met zijn werkzaamheden. Hij weet dat bedriegelijke woorden zijn hart vervuilen en dat kwaad meer vangt dan goed, net zoals ziekte besmettelijker is dan gezondheid. Hij is voorzichtig met het gebruik van zijn tijd; zijn voornaamste wens is om het winst-gevend te gebruiken. Hij wil leven als een soldaat in een vijandelijk land – om zijn wapenuitrusting voortdurend te dragen en voorbe-reid te zijn op verleiding. Hij is ijverig om een ​​waakzame, nederige, en gebedsvolle man te zijn. Wat zou de apostel over u zeggen? Bent u opnieuw geboren?

DE TEST

Dit zijn de zes grote kenmerken van een wedergeboren christen.

Er is een enorm verschil in de diepte en onderscheidbaarheid van deze tekens in verschillende mensen. In sommige zijn ze zwak en nauwelijks merkbaar. In andere zijn ze overduidelijk en onmisbaar, dus iedereen kan ze lezen. Sommige van deze tekens zijn beter zichtbaar dan andere in elk individu. Zelden zijn ze allemaal even duidelijk bij één persoon. Maar toch, na elk aandeel, vinden we hier de zes uitgelezen tekens van het uit God geboren zijn. Hoe moeten we op deze dingen reageren? We kunnen logischerwijs maar tot één conclusie komen — alleen degenen die opnieuw geboren zijn, hebben deze zes kenmerken, en degenen die deze kenmerken niet hebben, zijn niet opnieuw geboren. Dit lijkt de conclusie te zijn waartoe de apostel ons heeft gevraagd te komen.

Hebt u  deze kenmerken?

Bent u opnieuw geboren?

gallery/ryle foto tract born again3

JOHN CHARLES RYLE,

First Bishop of Liverpool,

Church of England.

1816-1900

Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren  worden.  Johannes 3 vers 7  

U kunt de Bijbel uit uw hoofd kennen en altijd naar de kerk of synagoge gaan maar als u niet opnieuw geboren bent......dan heeft u niets, u wacht het eeuwig verderf....