Sjabbat of zondag?

Laat u hierin onderwijzen door Gods Geest (essentieel) en Zijn Woord, vertrouw niet op mensen! En wees in geen ding bezorgd, u kunt de Sjabbat houden en op zondag naar de kerk gaan! Laat psalm 15 uw levensdoel zijn. Is sola scriptura uw levensmotto? dan hier wat uitdagende vragen:

1 Welke tekst uit het oude testament heeft Paulus gebruikt om de broeders uit Berea ervan te overtuigen dat ze een andere rustdag in moesten stellen?

2 Wanneer begint de eerste dag van de week in de Bijbel?

3 Moeten wij volgelingen worden van de leer die uitgaat van Rome of van Jeruzalem?

4 Is de Sjabbat voor eeuwig ingesteld?

5 Zijn er teksten in het oude testament die gaan of het veranderen van de feesttijden [dus ook Sjabbat]

6 Is de zondag een mensengebod of een door God ingesteld gebod?

7 Wat vindt de Heere Jezus ervan, maakt het Hem wat uit welke dag ik houd?

Antwoorden:

1 Er zijn geen teksten in het oude testament die Paulus gebruikt kan hebben. 

2 De eerste dag van de week begint op zaterdagmiddag in de wintertijd en anders op z'n laatst zaterdagavond 20:30 in de zomer (Jeruzalem). 

3 Handelingen hfdst.15 leert mij dat ik de geboden van Jeruzalem moet volgen.

4 Het begint al met de schepping van de eerste mens, Adam, dat de Sjabbat ingesteld wordt

5 Ja er zijn in ieder geval 2 teksten die hierover gaan en wel: 1Kon. 12:32-13:3 en Dan. 7:25

6 een mensengebod.

 Jes 29:13  Want de Heere heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot Mij nadert met zijn mond, en zij Mij met hun lippen eren, doch hun hart verre van Mij doen; en hun vreze, waarmede zij Mij vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;

7 Er staat geschreven: Joh 14:15  Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden.

Rome of Jeruzalem? aan u de keus

Kiest u voor Jeruzalem dan is dit uw deel:

Jesaja 56:4  Want alzo zegt de HEERE van de gesnedenen [niet van het zaad Abrahams, Mathew Henry], die Mijn sabbatten houden, en  verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond;  5  Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam  geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal  Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden.

6  En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om  den Naam des HEEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn; al wie  den sabbat houdt, dat hij dien niet ontheilige, en die aan Mijn verbond  vasthouden;

7  Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen  in Mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen aangenaam  wezen op Mijn altaar; want Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden  voor alle volken.

8  De Heere HEERE, Die de verdrevenen van Israel vergadert, spreekt: Ik zal  tot hem nog meer vergaderen, nevens hen, die tot hem vergaderd zijn.

Er is niet één dominee of theoloog die aan de hand van Gods woord kan aantonen dat de zondag een Goddelijke instelling is, waar ze mee werken zijn aannames.

Bouw op de Rots!

Enkele citaten van de Rooms Katholieke kerk

De Katholieke kerk is eerlijk over de verplaatsing van de sabbat. De volgende citaten zouden elke protestant die allen die de Bijbel als hoogste autoriteit heeft te denken moeten geven. “Zondagsviering door protestanten is hulde, die zij ondanks zichzelven, bewijzen aan de autoriteit van de Katholieke kerk.” (Plain talk about the Protestantism of today,” door Monsigneur Segur, blz 113)

De Catechismus van Katholieke leerstellingen voor Bekeerlingen 3e editie pag. 50: “Vraag: Hoe kunt u bewijzen, dat de kerk macht heeft feestdagen verplicht te stellen? Antwoord:

Juist daardoor, dat zij de Sabbat verschoven heeft naar de zondag, wat zelfs de protestanten erkennen, waardoor zij zich openlijk tegenspreken als zij de zondag streng onderhouden en de meeste andere feestdagen, die door diezelfde kerk werden ingesteld, heiligen"  

Vraag: Als Protestanten werelds werk doen op zaterdag... volgen zij dan de Bijbel als hun enige geloofsregel? Antwoord: Integendeel, zij hebben slechts de autoriteit van traditie, voor

deze praktijk. Door de zaterdag te ontheiligen overtreden zij één van Gods geboden, die Hij duidelijk nooit heeft afgeschaft: "Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt".

Vraag: Welke dag is de Sabbatdag?    Antwoord: Zaterdag is de Sabbatdag. "Het behaagde echter de Kerk van God om de feestelijkheid van de Sabbat te verplaatsen naar de zondag" (De Roomse Catechismus, volgens een besluit van het concilie van Trente uitgegeven (blz.247) op bevel van paus Pius V)

Conclusie synodevergadering over de sabbat

Verder zijn er in de afgelopen jaren een tweetal generale synodes gehouden die allebei uitsluitend over het onderwerp sabbat-zondag handelden. Nadat ds.Ophoff in 1999 een aantal

confronterende uitspraken gedaan had in een preek over het 4e gebod ontstond er onrust binnen de protestantse kerken. Er zijn toen 2 synode’s gehouden, één te leusden 1999, en één te Zuidhorn. De conclusie’s van de synode zet ik hieronder neer.

Wat lag er op de tafel van de Generale Synode te Leusden 1999 (GSL)? Ds. D. Ophoff (toen te Nieuwegein) deed in een preek uitspraken over het 4e gebod. Deze vielen een aantal gemeenteleden nogal rauw op het dak. Het waren voor hen ongewone uitspraken. Na vele discussies, ook in de kerkelijke weg, kwam de GSL tot uitspraken:

a. de opvatting van ds. Ophoff, “dat de zondag als rustdag niet gegrond is op een goddelijk gebod”, is niet te veroordelen (GSL art. 25 besluit 4.3.)

 b.de christelijke kerk heeft in haar gelovig antwoord op de leiding van Gods Geest aan de zondag de byzondere waarde van rustdag toegekend naar het voorbeeld      van Israels sabbat (GSL art. 25 besluit 4, grond 3) c. de zondag als rustdag is gegrond op een verantwoorde keus van de christelijke kerk (GSL art. 25, besluit 4, grond 3) Conclusie In de kerken wordt de mening toegestaan, dat: a. de rustdag niet gegrond is op een goddelijk gebod. Tegelijk wordt nadrukkelijk vastgehouden dat: b. de rustdag wel gegrond is op het voorbeeld van Israels sabbat en daarmee in lijn is met het 4 e gebod en dat:

c. de rustdag gegrond is op een verantwoorde keus van de christelijke kerk. Dat laatste betekent: voor God verantwoord. Dat geeft aan deze uitspraak een zware lading.

Ik laat iedereen vrij in het interpreteren van deze conclusie’s, maar het feit dat de rustdag ‘niet gegrond is op een goddelijk gebod’ en dat de rustdag ‘een verantwoorde keus is van de christelijke kerk’ komt vrijwel één op één overeen met de eerder genoemde uitspraken van de rooms-katholieke kerk. Wat is erop tegen om onze rustdag niet alsnog te gronden op het goddelijke gebod?

‘moeilijke teksten’

Iedere Christen die besluit om de 7e dag te heiligen voor God kan rekenen op heel wat tegenstand. Het zijn veelal medegelovigen die tegen een dergelijke keus in opstand komen en de broeder of zuster proberen op andere gedachten te brengen. Kortweg zijn er twee reactie’s mogelijk. Reactie’s van mensen die menen dat de zondag i.p.v de sabbat gekomen is, en reacties van mensen die menen dat sabbatvieren in het N.T niet (meer) van belang is, zeker niet voor gelovigen uit de volken. We zullen hieronder enkele van de teksten die als tegenwerping gebruikt worden behandelen.  

Laatste wijziging op: 29-05-2016 10:55